Přípravná třída

  • Přípravná třída bude ve školním roce 2019/2020 v CZŠ a MŠ ve Zlíně  otevřena
  • Poslední a nejnovější úpravou ŠZ v lednu 2019 došlo k podstatné změně: DO PT MOHLY BÝT PŘIJATY TÉŽ DĚTI BEZ ODKLADU PŠD, někteří zákonní zástupci dětí této možnosti využili i v naší přípravné třídě pro nastávající školní rok 2019/2020
  • Žádosti o přijetí dítěte do přípravné třídy pro školní rok 2019/2020  jsou již uzavřeny

Častá otázka zní: „Co je to přípravná třída a co v ní děláte?“

Přípravná třída byla v minulých dvou letech ze školského zákona otevřena pouze pro děti, které měly roční odklad povinné školní docházky a  jejich rodiče pro ně v rámci předškolní dozrávání  mohli zvolit právě tuto variantu – vzdělávání v přípravné třídě. Od nového školního roku 2019/2020 dochází k podstatné změně a do přípravné třídy mohou být přijati též předškoláci s potřebnými dispozicemi pro vzdělávání v PT  – bez odkladu povinné školní docházky.

Čas v přípravné třídě je pro nejmenší žáčky v naší škole obdobím, v němž je třeba dětem ponechat dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, přizpůsobit se a přivyknout všem změnám – nové roli školáka, novým požadavkům i časovému řádu.

Děti se postupně adaptují na školu, přechod z mateřské školy je pro ně zpravidla náročný. Velkou výhodou je nižší počet dětí ve třídě, který umožňuje věnovat se dětem individuálně podle jejich potřeb (10-15 žáků v PT). Děti se učí žít ve skupině svých vrstevníků.

Význam přípravné třídy je v kvalitní přípravě dětí pro vstup do základního vzdělávání, se zřetelem na jejich individuální potřeby. Velký důraz je kladen na snahu zmenšit nedostatky v mluveném projevu. Také se záměrně rozvíjí jemná a hrubá motorika, zraková a sluchová percepce, grafomotorika. Přípravná třída se velmi úspěšně zapojila, mj. do nácviku vystoupení na školní akademii k 25. výročí založení naší školy. Podporuje se zde aktivní přístup k získávání vědomostí a k tvořivému myšlení. Zájem je rovněž na fyzickém rozvoji dětí a upevnění jejich zdraví. Důležitou součástí výuky v přípravné třídě jsou hry, dramatizace, výtvarné, pracovní, hudební aktivity.

Těšíme se na Vás!