Přípravná třída

Je mezistupněm mezi předškolním a základním vzděláváním. Zřizuje se pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Úpravou školského zákona od ledna 2019 je přípravná třída otevřena i dětem bez odkladu povinné školní docházky.

Děti jsou do přípravné třídy přijímány na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte a doložením doporučení školského zařízení. Žádosti přijímáme pouze osobně na ředitelství školy.

 

VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM

Vzdělávací program je postaven na kvalitní systematické přípravě dětí pro vstup do základního vzdělávání, se zřetelem na individuální potřeby. Hlavní předností je nízký počet žáků ( 10-15 dětí), což umožňuje individuální přístup pedagoga. Cílem je vybavit děti odpovídajícími dovednostmi a návyky. Velký důraz je kladen na odstranění nedostatků v řečovém projevu, podporu sociálních a komunikačních dovedností, rozvíjení jemné a hrubé motoriky, návyků sebeobsluhy a hygieny, časové a prostorové orientace, zrakové a sluchové percepce i grafomotoriky. Podporuje se zde aktivní přístup k získávání vědomostí a k tvořivému myšlení. Důležitou součástí výuky v přípravné třídě jsou hry, dramatizace, výtvarné, pracovní, hudební i tělesné aktivity.

 

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT…

  • Přípravná třída je bezplatná
  • Hlavním cílem je příprava na 1. ročník ZŠ
  • Docházka se nezapočítává do povinné školní docházky
  • Děti se neklasifikují
  • Činnosti jsou přiměřené věku a schopnostem
  • Výuka trvá od 8.00 – 11.40 ( včetně dopolední vycházky )
  • Děti mají možnost navštěvovat školní družinu za poplatek
  • Děti mají možnost využít školní oběd i dopolední svačinku, které se připravují ve školní jídelně
  • Děti mohou pokračovat ve vzdělávání na naší škole, adaptace na školní prostředí je tak bez potíží. Rodiče se však mohou rozhodnout a dítě zapsat k PŠD na jakoukoliv ZŠ