Přípravná třída

Ve školním roce 2018/2019 jsme otevřeli přípravnou třídu.

Program dne přípravná třída

 

Častá otázka zní: „Co je to přípravná třída a co v ní děláte?“

Přípravná třída je ze školského zákona otevřena pro děti, které mají roční odklad povinné školní docházky a  jejich rodiče pro ně v rámci předškolní dozrávání  mohli zvolit právě tuto variantu – vzdělávání v přípravné třídě. Tento čas je pro nejmenší žáčky v naší škole obdobím, v němž je třeba dětem ponechat dostatek času a prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, přizpůsobit se a přivyknout všem změnám – nové roli školáka, novým požadavkům i časovému řádu.

Děti se postupně adaptují na školu, přechod z mateřské školy je pro ně náročný. Velkou výhodou je nižší počet dětí ve třídě, který umožňuje věnovat se dětem individuálně podle jejich potřeb. Děti se učí žít ve skupině svých vrstevníků. Byla bych ráda, kdyby ji považovaly za své společenství a cítily se v ní šťastné, spokojené, samostatné a aktivní.

Význam přípravné třídy je v kvalitní přípravě dětí pro vstup do základního vzdělávání, se zřetelem na jejich individuální potřeby. Velký důraz je kladen na snahu zmenšit nedostatky v mluveném projevu. Také se záměrně rozvíjí jemná a hrubá motorika, zraková a sluchová percepce, grafomotorika. Zapojili jsme se do nácviku vystoupení na školní akademii k 25. výročí založení naší školy. Podporuje se aktivní přístup k získávání vědomostí a tvořivému myšlení. Zájem je rovněž na fyzickém rozvoji dětí a upevnění jejich zdraví. Důležitou součástí výuky v přípravné třídě jsou hry, dramatizace, výtvarné, pracovní, hudební aktivity.

Po dobrých zkušenostech a kladných ohlasech rodičů byla v naší škole  přípravná třída otevřena již podruhé, přičemž prvně do přípravné třídy docházeli „nulťáčci“ již ve školním roce 2016/2017.