Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně

 

Činnost školního poradenského pracoviště je legislativně ukotvena ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Mezi hlavní cíle ŠPP patří posilování pozitivního klimatu školy, rozšiřování oblastí primární prevence, snižování školní neúspěšnosti
a rizikového chování, kariérové poradenství, podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s dalšími pedagogickými pracovníky, zejména s třídními učiteli a zajišťuje pravidelnou komunikaci se zákonným zástupcem žáka. Pravidelně komunikuje se školskými poradenskými zařízeními, tj. – pedagogicko – psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem, které zajišťují návrhy podpůrných opatření a podílejí se na jejich realizaci. V případě potřeby spolupracuje škola s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), zdravotnickými zařízeními.

V naší škole činnost školního poradenského pracoviště zajišťuje výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog a školní speciální pedagog.

Mgr. Alena Adamcová, Dis. –  kariérový poradce

Činnosti kariérového poradce zahrnují:

Poradenská činnost

 • vedení rozhovorů se žáky a zákonnými zástupci,
 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací
  a profesní cestě žáků,
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
 • spolupráce s učiteli, třídními učiteli, se žáky a zákonnými zástupci žáků, školskými poradenskými zařízeními,  Úřadem práce a jeho informačním centrem

Metodická a informační činnost

 • spolupráce s pedagogy v otázkách kariérového rozhodování žáků

Diagnostická činnost

 • posouzení způsobilosti jedince k jeho činnostem, úkolům a výkonu povolání,

Mgr. et Mgr. Ivana Chadimová – výchovný poradce

Činnosti výchovného poradce zahrnují:

Poradenská činnost

 • vedení rozhovorů se žáky a zákonnými zástupci,
 • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem,
 • spolupráce s učiteli, třídními učiteli, se žáky a zákonnými zástupci žáků, školskými poradenskými zařízeními, výchovnými poradci jiných škol, Úřadem práce a jeho informačním centrem, lékaři, OSPOD, Policií ČR,
 • příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků aj.

Metodická a informační činnost

 • spolupráce s pedagogy v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky, s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům,
 • shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči aj.

Diagnostická činnost

 • zhodnocení limitů žáka v krizových situacích a jeho možnosti seberealizace,
 • provádění diagnostiky tříd

Mgr. Barbora Rózsová – školní metodik prevence

Činnosti školního metodika prevence zahrnují:

Metodická a koordinační činnost

 • koordinace tvorby a realizace minimálního preventivního programu školy,
 • koordinace a realizace aktivit směřujících k prevenci záškoláctví, násilí, zneužívání návykových látek, a jiných projevů rizikového chování,
 • vedení činnosti pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování,
 • spolupráce s externími subjekty v oblasti prevence sociálně patologických jevů aj.

Poradenská činnost

 • spolupráce s pedagogy v rámci prevence sociálně patologických jevů

Informační činnost

 • zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování,
  o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

Lic. Růžena Sekulová – školní psycholog

Činnosti školního psychologa zahrnují:

Depistáž a diagnostika

 • nadaných dětí,
 • při výchovných a vzdělávacích problémech žáků,
 • zjišťování sociálního klimatu třídy,
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku aj.

Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • péče a podpora o žáky,
 • péče a podpora o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • individuální a rodinné konzultace,
 • krizová intervence,
 • skupinová práce se žáky,
 • podpora pedagogů aj.

Metodické a koordinační činnosti

 • metodická pomoc a podpora spolupráce třídy a třídních učitelů,
 • koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy aj.

Mgr. et Mgr. Ivana Chadimová – školní speciální pedagog

Činnosti školního speciálního pedagoga zahrnují:

Depistáž a diagnostika

 • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo s rizikem jejich vzniku,
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku,
 • spolupráce při výchovných problémech žáka, navržení vhodné intervence

Konzultační, poradenská a intervenční činnost

 • individuální, skupinová péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vedení předmětu speciálně pedagogické péče,
 • podpora pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • individuální a rodinné konzultace,
 • spolupráce s poradenskými zařízeními aj.

Metodická a koordinační činnost

 • pro pedagogy školy,
 • metodické vedení asistentů pedagoga aj.