Školská rada

Školská rada ustavená v lednu 2016 pracuje ve složení:

.

Zástupci za rodiče: Ing. Petra Navláčilová, Mgr. Jan Brhel

Zástupci za pedagogy: Magda Honzíková, Mgr. Jiří Kubeša

Zástupci za zřizovatele (Arcibiskupství olomoucké): P. Zdeněk Demel SDB, P. Ivan Fišar

.

.

Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů Školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem Školské rady nemůže být ředitel.

Funkční období členů Školské rady je tři roky.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

.

.

Funkce školské rady :

  • Vyjadřuje se ke Školnímu vzdělávacímu programu, jeho následnému uskutečňování a schvaluje jeho případnou změnu
  • Schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy.
  • Schvaluje Školní řád a navrhuje jeho případné změny.
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Ředitel školy je povinen umožnit Školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.