Školská rada

V naší škole proběhly v lednu 2022 volby do školské rady. Funkční období členů Školské rady je tři roky, tedy od 1.1.2022 – 1.1.2025. Zvolení zástupci pro toto funkční období jsou tito:

 

Zástupci za rodiče: Mgr. Zuzana Pátíková, Ph.D.,  MgA. Marie Němcová

Zástupci za pedagogy:  Mgr. Lenka Klímová, Mgr. et Mgr. Hana Poislová

Zástupci za zřizovatele (Arcibiskupství olomoucké): P. Petr Vaculík,SDB,  P. Kamil Obr

 

Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů Školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem Školské rady nemůže být ředitel.

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

Funkce školské rady :

  • Vyjadřuje se ke Školnímu vzdělávacímu programu, jeho následnému uskutečňování a schvaluje jeho případnou změnu
  • Schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy.
  • Schvaluje Školní řád a navrhuje jeho případné změny.
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Ředitel školy je povinen umožnit Školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.