Školská rada

 

Zástupci za rodiče: Ing.  Petra Navláčilová,  Mgr. Marie Němcová

Zástupci za pedagogy:  Magda Honzíková, Mgr. et Mgr. Hana Poislová

Zástupci za zřizovatele (Arcibiskupství olomoucké): P. Zdeněk Demel SDB,  P. Kamil Obr

 

 

Školská rada se zřizuje při všech ZŠ i SŠ podle §167 zák. 561/2004.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel. Třetinu členů Školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem Školské rady nemůže být ředitel.

Funkční období členů Školské rady je tři roky. V naší škole proběhly poslední volby do školské rady v lednu 2019. 

Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. První zasedání rady svolává ředitel školy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

 

 

Funkce školské rady :

  • Vyjadřuje se ke Školnímu vzdělávacímu programu, jeho následnému uskutečňování a schvaluje jeho případnou změnu
  • Schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy.
  • Schvaluje Školní řád a navrhuje jeho případné změny.
  • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.
  • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
  • Projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.
  • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Ředitel školy je povinen umožnit Školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy.