Školní řád církevní mateřské školy

 

Církevní mateřská škola ve Zlíně
Název školy Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně
(Součást mateřská škola)
Sídlo Česká 4787, 760 05 Zlín
IČO 49 157 841
Tel. kontakt 734 878 240
Zřizovatel Arcibiskupství olomoucké (1. 9. 2011)
Ředitel Mgr. Michaela Černošková
Vedoucí učitelka Magda Honzíková
Webové stránky www.czszlin.cz
Číslo jednací: CZMSZL119/2017
Pedagogická rada projednala dne: 25. 8. 2017
Školní řád nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2017 Od 1. 9. 2019 pro školní rok 2019/2020 je školní řád nadále platný

 

Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Dítě má právo
 • Na vzdělávání a výchovu směřující k rozvoji všech jeho schopností a dovedností.
 • Na školské služby.
 • Na bezpečnost a ochranu zdraví v mateřské škole.
 • Na volný čas a odpočinek.
 • Na účast ve hře odpovídající jeho věku a na stýkání se s jinými dětmi.
 • Užívat vlastní kulturu, jazyk i náboženství.
 • Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání.
 • Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem a na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a to je-li to v možnostech školy.

 

Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, které jim zaručuje Listina lidských práv a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem.

 

Práva zákonných zástupců

Práva a povinnosti rodičů
 • Ochrana osobních údajů dětí i zákonných zástupců se řídí obecným nařízením GDPR, kterým se naše organizace řídí od května 2018.
 • Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života.
 • Učitelky umožňují zákonným zástupcům, zvláště v adaptačním období dítěte, vstup
  do herny a v případě nutnosti i delší pobyt s dítětem v CMŠ ve Zlíně. Rodiče se mohou po domluvě s učitelkou během roku zapojit do činností a aktivit CMŠ ve Zlíně, případně si sami připravit program.
 • Rodiče mohou vyžádat od učitelky informace o dítěti a průběhu jeho vzdělávání.
 • Pedagogické pracovnice vítají zájem zákonných zástupců o CMŠ ve Zlíně, ať už se jedná o zájem ve výchovně vzdělávací práci nebo o jakoukoli pomoc mateřské škole – osobní, materiální či finanční dary na nákup pomůcek, hraček, knih. Za jakoukoli pomoc je CMŠ ve Zlíně vděčná.

 

Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

Povinnosti rodičů
 • Přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku).
 • Sledovat informační nástěnky a číst informační e-maily a webové stránky.
 • Označit dětem všechny části oblečení.
 • Informovat ráno učitelku o případném zdravotním problému dítěte. Včas omlouvat nepřítomnost dítěte, platit včas dané poplatky. Vodit vždy do CMŠ ve Zlíně dítě čisté a upravené. Dodržovat stanovené termíny plateb poplatků za CMŠ ve Zlíně.
 • Rodiče jsou povinni při nástupu dítěte poskytnout informace nutné k řádné evidenci dítěte ve školní matrice / zdravotní pojišťovna dítěte, telefony, zaměstnání rodičů. (Veškeré následné změny je nutné nahlásit učitelce ve třídě).
 • Informace, které zákonný zástupce poskytne CMŠ ve Zlíně nebo jiné důležité informace o dítěti jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
 • Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti dítěte.
 • Pokud mají zákonní zástupci nějaké připomínky nebo návrhy, řeší je osobně s učitelkou nebo vedoucí učitelkou CMŠ ve Zlíně.

 

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Do mateřské jsou přijímány děti smyslově, duševně a tělesně zdravé, případně s doporučením ze speciálního pracoviště. Do mateřské školy se dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon § 34 odst. 1 přijímají děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.

 

Zařazení dítěte probíhá formou zápisu. Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

 

O zařazení do CMŠ rozhoduje ředitelka školy podle kapacity a podle kritérií pro přijetí dítěte do mateřské školy na základě zápisu dětí do CMŠ. Ředitelka informuje rodiče (zákonné zástupce) zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (na vstupních dveřích do školy), také na internetových stránkách CMŠ ve Zlíně. Seznam bude zveřejněn nejméně 15 dnů. Rozhodnutí o nepřijetí je doručováno zákonným účastníkům dětí, které přijaty nejsou.

Dětem je při přijetí stanovena zkušební doba zpravidla na 3 měsíce.

Děti jsou přijímány do CMŠ ve Zlíně první vyučovací den školního roku, ale i během školního roku, umožňuje-li to kapacita. Před nástupem vyžadujeme lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte, včetně vyplněné informace o očkování.

 • Děti se scházejí v CMŠ ve Zlíně ráno od 6.30 do 8.00. Dítě je nutné omluvit nejpozději v den jeho nepřítomnosti do 8.00 telefonicky, sms zprávou nebo na omluvném listě v šatně mateřské školy. Dítě lze přivést v jiném časovém období, vždy po domluvě s učitelkou ve své třídě. Pokud zákonný zástupce přivede své dítě po 8.00 hod., aniž by předem došlo k upozornění nebo domluvě s paní učitelkou, je povinen uvést důvod neúčasti dítěte, tj. řádně je omluvit (§ 22 odst. 3, písm. d) školského zákona). Zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba je povinen předat dítě paní učitelce osobně, teprve pak může opustit mateřskou školu.

 

Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do mateřské školy v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte jestliže

 – dítě bez omluvy zákonným zástupcem dítěte do CMŠ ve Zlíně po dobu delší než dva týdny 

   nedochází

 – zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz CMŠ ve Zlíně

 – zákonný zástupce dítěte opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo  úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

 – v průběhu zkušební doby na základě doporučení pediatra nebo pedagogicko-psychologické poradny

 

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

Docházka a způsob vzdělávání

Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole, změny jsou prováděny písemnou formou.

 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti, písemně, telefonicky, nebo osobně. Po návratu dítěte žáka do školy písemně v docházkovém sešitu s uvedením důvodů absence.

 

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

 • individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,
 • vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,
 • vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Přebírání/ předávání dětí

Za bezpečnost dětí v CMŠ odpovídá mateřská škola osobním převzetím dítěte od zákonného zástupce nebo jím určené pověřené osoby pedagogickými pracovníky, až do zpětného předání dítěte zákonnému zástupci nebo pověřené osobě.

Pokud chce zákonný zástupce někoho pověřit vyzvedáváním dítěte mateřské školy, je nutné, aby předem tuto osobu k tomuto účelu písemně pověřil v „Pověření rodičů (zákonných zástupců)“,  které je na dobu neurčitou a přikládá se k „Evidenčnímu listu dítěte“. Bez písemného pověření nevydá učitelka dítě nikomu jinému, než jeho zákonnému zástupci, který je uveden v „Pověření rodičů (zákonných zástupců)“. Zákonným zástupcem pověřená osoba se při vyzvedávání dítěte prokáže občanským průkazem. V případě vyzvedávání dětí sourozenci mladšími 18 ti let, je třeba taktéž písemně uvést v „Dohodě o předávání a vyzvedávání dítěte z CMŠ nezletilým sourozencem“ jméno, příjmení a datum narození staršího sourozence.

Mateřská škola odpovídá jen za ty děti, které řádně převzal některý z pedagogických pracovníků. Příchod do mateřské školy je do 8 hodin, kdy je stanoven i začátek předškolního vzdělávání. Odchody dětí jsou určeny každé ráno zákonným zástupcem dítěte nebo jím pověřené osoby. Po ranní domluvě je možné děti vyzvedávat v 12.15 hodin (půldenní docházka) a od 14.30 hodin (celodenní docházka). Nejpozději je možné děti vyzvednout v 16.20 hodin ze třídy. Děti je možné vyzvednout po předchozí domluvě s pedagogickým personálem také v jiný čas. Nejpozději v 16.10 hodin se společně s dětmi začne uklízet třída. Pedagogický personál následně zvolí vhodnou formu aktivit s ohledem na aktuální situaci a potřeby dětí (klidové / pohybové / individuální / společné aktivity, pobyt venku, příprava v šatně, atd.).    

 

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole a

 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,
 2. informuje telefonicky ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,
 3. kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,
 4. případně se obrátí na Policii ČR.

 

Úhradu nákladů spojených se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

  

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

Provozní doba CMŠ ve Zlíně je denně od pondělí do pátku v době od 6.30 h do 16.30 h. Během prázdnin může být provozní doba situačně upravena.

 

Provoz mateřské školy v době prázdnin

V době letních prázdnin určuje provoz CMŠ ve Zlíně ředitelka a vedoucí učitelka po dohodě se zřizovatelem. O organizaci prázdninového provozu jsou zákonní zástupci informováni nejméně dva měsíce předem. Provoz CMŠ ve Zlíně lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informace o omezení nebo přerušení provozu musí být zveřejněna neprodleně poté, co se o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

ZÁKLADNÍ DENNÍ REŽIM

6.30 – 8.00 scházení dětí, volná hra, tvořivé činnosti (snídaně 7.35 – 8.05)

8.00 – 9.05 volná hra, tvořivé činnosti, dokončení činností, úklid

9.05 – 9.35 společná činnost dětí

9.35 – 9.45 svačina                 

9.45 – 11.45 pobyt venku

11.45 – 12.15 oběd, hygiena, příprava na spaní a odpočinek

12.15  vyzvedávání dětí, které odchází po obědě

12.15 – 14.15 příprava na spaní a odpočinek, spaní a jiné odpočinkové činnosti

14.15 – 14.30 svačina

14.30 – 16.30 volná hra, dokončování činností z dopoledne, pobyt venku, vyzvedávání dětí

 

Úhrada úplaty

Úplata za předškolní vzdělávání v CMŠ ve Zlíně je platba, která je pro rodiče povinná, je nedílnou součástí rozpočtu CMŠ ve Zlíně. Opakované neuhrazení této platby je považováno za závažné porušení provozu CMŠ ve Zlíně a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Všem dětem na období školního roku je stanovena úplata Rozhodnutím ředitelky školy. Tato úplata se vztahuje na všechny děti bez rozdílu věku, přihlášené k předškolnímu vzdělávání v daném školním roce.

 

Stravování

Při přijetí dítěte do mateřské školy seznámí ředitel školy nebo vedoucí učitelka rodiče se způsobem a rozsahem stravování. Dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání § 4 odst. 1 je-li dítě v době podávání jídla v mateřské škole, stravuje se vždy. Podrobnější informace o stravování jsou uvedeny v dokumentu „Pravidla pro stravování ve školní jídelně“ pro daný školní rok.

 

Omlouvání

Omlouvání nepřítomnosti dítěte v CMŠ ve Zlíně provádí rodiče nejpozději do 8.00 hodin v den nepřítomnosti dítěte způsobem popsaným v předchozích odstavcích tohoto dokumentu. Personál mateřské školy předá každý den do školní jídelny informaci o počtu přítomných a nepřítomných dětí v mateřské škole (jmenovitě), není tedy nutné, aby rodiče odhlašovali dětem stravu ve školní jídelně. Za dítě, které nebude v mateřské škole řádně omluveno, se platí daný den celodenní stravné.

Výjimky stravování (z důvodů alergie, speciální diety) a konzumování vlastních potravin v CMŠ ve Zlíně jsou umožněny pouze po domluvě s vedoucí školní jídelny a vedoucí učitelkou CMŠ ve Zlíně.

 

Pitný režim

Dětem je v průběhu dne umožněn volný příjem tekutin. Mají k dispozici vždy pitnou vodu, šťávu nebo čaj. Nápoje si děti mohou kdykoliv během dne nalít. Během jarních a letních měsíců je zajištěn pitný režim také na zahradě.

 

Zákonní zástupci jsou povinni při předávání dítěte upozornit pedagogické pracovnice na případné změny zdravotního stavu dítěte, výskyt infekčního onemocnění v rodině a jiné onemocnění, které by mohlo ohrozit kolektiv dětí, např. průjmovitá onemocnění, spála, zánět spojivek, neštovice, pedikulóza (výskyt vši dětské), atd. Nesplnění této povinnosti znamená závažné porušení povinností vyplývajících z tohoto školního řádu, které může být důvodem k rozhodnutí o ukončení předškolního vzdělávání dítěte (§ 35 odst. 1, písm. b) školského zákona).

 

Nepřítomnost dítěte

Zákonný zástupce dítěte je povinen oznámit CMŠ ve Zlíně nepřítomnost dítěte. K tomuto účelu je v šatně CMŠ ve Zlíně na nástěnce list k omlouvání dětí, do kterého rodiče své děti písemně omlouvají. Onemocní-li dítě náhle, omluví je zákonní zástupci telefonicky, sms zprávou nebo osobně, a to nejpozději do 8.00 h ráno, což je důležité zejména pro odhlašování stravy. Neučiní-li tak zákonný zástupce dítěte do tohoto termínu, jeho dítěti se započítává stravné, jako by bylo v daném dni přítomno na celodenní docházku.

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka převezme od zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá zpět zákonnému zástupci,nebo jím pověřené osobě.

 

Do kolektivu nemůže být přijato nemocné dítě nebo dítě vykazující příznaky nemoci nebo zdravotního stavu ohrožujícího zdraví ostatních dětí. Učitelka může provádět takzvaný ranní „filtr“, aby byl chráněn dětský kolektiv od nakažení nachlazením či jinou dětskou nemocí (např. neštovicemi, zánětem spojivek, pedikulózou, atd.). Onemocní-li dítě v průběhu dne, pak bude skutečnost oznámena zákonným zástupcům a ti pak zajistí, co nejrychlejší vyzvednutí dítěte z CMŠ.

Po delší infekční nemoci dítěte CMŠ ve Zlíně zpravidla vyžaduje potvrzení od lékaře, že může dítě nastoupit do dětského kolektivu. V takovém případě je zákonný zástupce dítěte povinen na výzvu mateřské školy potvrzení lékaře zajistit.

Stane-li se dítěti během pobytu v CMŠ závažnější úraz, jsou jeho zákonní zástupci ihned informováni. Podle závažnosti úrazu se případně zavolá záchranná služba a zákonní zástupci jsou informováni hned vzápětí. Pokud je úraz méně závažný a vyžaduje pouze běžné ošetření (např. odření kolena) a dítě se jeví bezproblémově, hlásí se to zákonným zástupcům při běžném vyzvedávání dítěte. Všechny úrazy jsou zapisovány do Knihy úrazů CMŠ. Záznam o úrazu škola vyhotovuje v souladu s Vyhláškou č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáku a studentů.

  

Pedikulóza (výskyt vši dětské)

V případě výskytu vši dětské u dítěte jsou rodiče povinni neprodleně ohlásit tuto skutečnost učitelce či vedoucí učitelce CMŠ ve Zlíně, aby bylo možné ihned informovat rodiče ostatních dětí. Zbavit děti vší je povinností rodičů. V případě, že dítě, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, bude o této skutečnosti informován orgán sociálně právní ochrany dětí.

 

Ochrana dětí před sociálně patolog. jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti, zaměřené na zdravý způsob života. Děti jsou nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravotního životního stylu. V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí sledují pedagogičtí pracovníci mateřské školy vztahy mezi dětmi ve třídním kolektivu s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních. Prevence šikany a agrese je spojena s tvorbou a přijetím pravidel společného soužití. Důležitým prvkem prevence v oblasti diskriminace, nepřátelství a násilí je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí. Prevence závislostí je vázána na posilování a vytváření žebříčku hodnot, které odpovídají našemu křesťanskému zaměření.

 

Oblékání dětí

Dítě v CMŠ potřebuje celé náhradní oblečení do třídy (tričko, tepláky, příp. sukni/legíny/zástěrku, mikinu, spodní prádlo, ponožky), vhodné přezůvky (pevná pata), sportovní oblečení určené k pobytu venku do teplého i chladnějšího počasí (tepláky, tričko, mikina, pevná sportovní obuv, pokrývka hlavy, holínky, pláštěnka). Dítě by mělo mít pohodlné oblečení (u kterého nevadí, že se umaže, případně zničí) podle období a počasí, aby mu nebránilo v pohybu a při hracích aktivitách. Všechny věci musí mít dítě zřetelně podepsané nebo jinak označené.

Ve třídě z hygienických důvodů používáme papírové kapesníky na jedno použití.

Všichni zaměstnanci CMŠ ve Zlíně i děti se po příchodu do budovy přezouvají na místech k tomu určených, zákonní zástupci a návštěvy CMŠ ve Zlíně vstupují do šatny dětí, či jiných prostor v návlecích nebo se vyzouvají.

Dále dítě potřebuje: hrníček, který lze mýt v myčce, 2 balíky papírových kapesníků (3-vrstvých) a kopii kartičky zdravotní pojišťovny.

 

Pojištění dětí

Škola zajišťuje pojištění dětí proti úrazu a ztrátě osobních věcí. Pojistnou událost hlásí rodiče řediteli školy. Výše náhrady škody může být snížena v případě, že zákonný zástupce dítěte poruší povinnost snížit riziko vzniku škody tím, že ponechává dítěti věci, které nejsou potřebné pro pobyt dětí v mateřské škole (např. šperky, elektronické přístroje apod.). V takovém případě uplatní mateřská škola institut spoluzavinění poškozeného.

Bezpečnost dětí upravuje směrnice „Zajištění bezpečnosti dětí“, která je součástí BOZP CMŠ. Bezpečnost dětí mimo území školy a při cestě veřejnými dopravními prostředky je zajištěna v souladu s vyhláškou 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Bezpečnost dětí na škole v přírodě se řídí platnými zákony, vyhláškami a metodickým pokynem MŠMT.

 

Děti jsou v mateřské škole pravidelně poučovány o bezpečnostních pravidlech při konání různých činnostech (nových i běžných) a tyto informace jsou v průběhu roku stále upevňovány a připomínány. Toto se týká zejména těchto oblastí:

 • Hry a činnosti ve třídě (nebezpečí úrazu el. proudem, pád z výšky, náraz na překážku, srážka s jiným dítětem, polknutí cizího předmětu, vzájemné poranění dětí, uklouznutí)
 • Kreativní a výtvarné činnosti (vzájemné poranění dětí různými předměty – pastelky, nůžky, štětce, aj.)
 • Hry a činnosti při pobytu na školní zahradě a hřišti (vzájemné poranění dětí, infekční onemocnění, pád z výšky, otravy)
 • Sáňkování při pobytu venku (náraz sáňkami do druhého dítěte)
 • Vycházka (dopravní nehoda, zabloudění)

 

Definování školního úrazu

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a při činnostech, které s nimi přímo souvisejí. Výchovnou a vzdělávací činností je účast dětí při výchovné a vzdělávací práci školy, ve škole od vstupu dětí do prostor školy až do odchodu z nich v doprovodu rodičů, a každá činnost vyplývající z přímé souvislosti s tím. Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo školu, organizovaných školou a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby. Jedná se zejména o úrazy dětí na vycházkách, výletech, zájezdech, exkurzích. Školním úrazem není úraz, který se dětem stane na cestě do školy a zpět, nebo na cestě na místo nebo cestou zpět, jež bylo určeno jako shromaždiště mimo areál školy při akcích konaných mimo školu. Předávací zónu tvoří třída. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v CMŠ a při akcích CMŠ organizovaných. Veškeré informace o připravovaných akcích v CMŠ jsou vždy včas oznamovány na nástěnce v CMŠ nebo prostřednictvím webových stránek či e-mailem. Doporučujeme rodičům pravidelně sledovat elektronickou poštu a nástěnky.

 

Protipožární opatření

V prostorách tříd a chodeb CMŠ ve Zlíně se nachází únikové protipožární cesty. Všechny únikové cesty jsou značené, nezastavěné a průchodné. Děti budou poučeny, jak reagovat v případě ohrožení a nutnosti rychlého opuštění prostor mateřské školy. Během školního roku také proběhne zkouška evakuace.

 
Odpovědnost rodičů za děti během pobytu v CMŠ ve Zlíně

Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v mateřské škole:

 • – odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky, různé druhy potravin a pochutin, apod.)
 • – zákonný zástupce dítěte je povinen volit oblečení, obutí a vybavení dětí před příchodem do mateřské školy tak, aby se snížilo riziko vzniku škody na nejnižší možnou míru; zakázáno je vnášení a ukládání do šatních skříněk takových věcí, které mohou ohrozit bezpečnost, ochranu zdraví nebo mravní vývoj dětí.

 

Zacházení s majetkem mateřské školy

Podmínky zacházení s majetkem školy

Děti jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Dojde-li k poškození majetku ze strany dítěte způsobeného v důsledku nerespektování školních pravidel a zvyklostí, způsobeného úmyslně, v afektu nebo v důsledku nerespektování pokynů dospělého, jednorázově či opakovaně bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte).

 

Informace o průběhu vzdělávání dětí

Zákonným zástupcům dítěte jsou podány informace o cílech, zaměření, formách a obsahu. Vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je zveřejněn na veřejně přístupném místě mateřské školy. Zákonní zástupci dítěte se mohou požádat o informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, zejména individuálními pohovory s pedagogickými pracovníky. Vedoucí učitelka mateřské školy může vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

Plnění školního řádu mateřské školy je závazné pro rodiče i zaměstnance v plném rozsahu.

Ve Zlíně, dne 1. 9. 2020

 

Vypracovala: Magda Honzíková /vedoucí učitelka/

Schválila : Mgr. Michaela Černošková /ředitelka školy/