Provozní řád ŠD

Provozní řád školní družiny

 1. ŠD je určena žákům 1. – 4. ročníku CZŠ a MŠ ve Zlíně, do ŠD žáky přijímá ředitelka školy.
 2. Docházka do ŠD je pravidelná. V případě nepřítomnosti žáka je nutné dítě písemně omluvit.
 3. Na základě přihlášky může dítě odejít ze ŠD samo, nebo v doprovodu předem určené pověřené osoby.
 4. Dítě je třeba vyzvednout do stanovené doby. Pokud se tak nestane, bude telefonicky upozorněna předem určená pověřená osoba, aby dítě urychleně vyzvedla.
 5. Vychovatelka spolupracuje s učiteli, podává zprávy v žákovské knížce. V případě potřeby je možno telefonicky nebo osobně domluvit schůzku vychovatelky se zákonnými zástupci žáka k řešení výchovných problémů. Pokud žák porušuje opakovaně provozní řád ŠD, může být ze všech aktivit ŠD, po předchozím upozornění, vyloučen.
 6. ŠD nezodpovídá za peníze, hračky a jiné cenné věci přinesené žáky do školy.
 7. Dítě bude do ŠD potřebovat: oblečení podle počasí, svačinu a pití na odpoledne. Žáci dodržují pravidla slušného chování a dbají na to, aby neohrozili své zdraví, ani zdraví svých spolužáků. V případě nevolnosti, úrazu, či poranění jsou povinni informovat vychovatelku.
 8. Žáci šetří majetek ŠD, před odchodem domů jsou povinni uklidit všechny hračky a hry, s nimiž si hráli. Pokud svévolně a prokazatelně žák zničí majetek ŠD, bude povinen škodu nahradit.
 9. V 15.30 se všechna oddělení spojují a žáci přechází do družiny ve 4. oddělení. V tuto dobu přechodu má za děti zodpovědnost vychovatelka.
 10. Při přechodu dětí do kroužku a zpět do ŠD má zodpovědnost vyučující z kroužku.
 11. Organizovaná činnost probíhá v pohyblivém čase. V případě mimořádného, dřívějšího vyzvednutí žáka ze ŠD, je nutné zavolat vychovatelce na mobilní telefon alespoň 30 min. předem (ŠD využívá kromě svých prostor určených k jednotlivým oddělením: školní zahradu a hřiště za školou, zároveň je možná i vycházka do přírody).

 

Provoz školní družiny

 • Ranní ŠD od 6:30 do 7:30 hod. a probíhá ve třídě 5.A
 • V 15.30 hod. se všechna oddělení spojují ve 4. oddělení ŠD ve třídě 5.A
 • Závěr ŠD je v 16:30 hod.

 

Každá vychovatelka má k dispozici služební mobilní telefon pro snazší komunikaci s rodiči.

ŠD 1 paní vychovatelka Lenka Slezáčková (žáci z 1.A  )     

 mob.: 735 701 432

ŠD 2 paní vychovatelka Jitka Žůrková (žáci z 2.A+2.B)                     

mob.: 735 701 434

ŠD 3 paní vychovatelka Bc. Pavla Genzerová (žáci z 3.A )

mob.: 735 701 431

ŠD 4 paní vychovatelka Karolína Hrubošová (žáci 4.A)

mob.: 735 701 433

 

Úplata za školní družinu (včetně ranní )      

5 dní v týdnu 800,-   

 Úplata za školní družinu (bez ranní)                                                                          

5 dní v týdnu 700,-

Úplata za školní družinu (nepravidelnou)

1-4 dny v týdnu 600,-

 

Úplata za ŠD se vybírá pololetně. Platbu za 1. pololetí uhraďte, prosím do 30. září 2023  bezhotovostní platbou na účet školy. Při platbě uveďte vždy jméno dítěte a variabilní symbol dle typu družiny.