Zápis do první třídy pro školní rok 2024/2025

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Dítě plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu dítěte (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou než spádovou školu (v našem případě církevní základní školu).

Informace pro rodiče k organizaci zápisu 2024/25

Informace k registraci k zápisu 2024/25

Zápisový lístek 2024/25

Optimální a nedostatečná připravenost dětí k nástupu do 1. třídy

Desatero pro rodiče

Máme doma předškoláka – manuál pro rodiče