Zápis do první třídy pro školní rok 2020/2021

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Dítě plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu dítěte (dále jen „spádová škola“), pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou než spádovou školu (v našem případě církevní základní školu).

Jak se dozvím, kdy se koná zápis?
Kam se dostavit k zápisu (mohu si vybrat školu)?
Jak postupovat, pokud dítě nemůže být u zápisu přítomno (např. z důvodu nemoci)?
Jak postupovat v případě, že v den zápisu 06.04.2018 jsou rodiče s dítětem např. na dovolené v zahraničí?
Co potřebuji k zápisu?
Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) dítěte.
Lze se proti rozhodnutí odvolat?
Jak mám postupovat, když chci žádat o odklad povinné školní docházky?
Vyžaduje zápis „speciální“ přípravu dítěte?

 

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (převzato ze stránek MŠMT ČR) nabízí zákonným zástupcům dětí v přehledné podobě základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Desatero pro rodiče

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.