Základní škola

POSLÁNÍ ŠKOLY

Základním posláním církevní školy je nabídnout alternativní výchovu a vzdělávání, opírající se o křesťanské pojetí zkušenosti církve v oblasti školství. Cílem církevní školy je poskytovat základní vzdělání, které je rovnocenné s jinými základními školami. Nadstavbou výchovy a vzdělávání je formace dětí a žáků v křesťanské osobnosti. Jde o přirozené navázání  na výchovu v rodinách. CZŠ je otevřena dětem z křesťanských rodin, ale i z rodin bez vyznání, které však budou respektovat křesťanské zaměření školy.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

CZŠ vyučuje podle vzdělávacího programu Škola na cestu životem s povinným předmětem náboženská výchova, kterou vyučují na I. stupni paní učitelky s potřebnou aprobací a na II. stupni kněží – salesiáni zdejší farnosti, což je velmi vhodné pro získání kontaktu mezi nimi a dětmi. Od třetího ročníku vyučujeme anglický jazyk a od sedmého ročníku jazyk německý. Žáci se také pravidelně účastní ve druhém a třetím ročníku kurzů plavání.

Za hlavní cíl výchovně-vzdělávacího procesu si klade škola, co nejkvalitnější výuku všech vyučovacích předmětů. Výuka musí být vzhledem k širokému profilu schopností a nadání žáků  uzpůsobena tak, aby neponižovala žáky slabší a byla jim věnována dostatečná péče v rámci IVP, ale také tak, aby se žákům nadprůměrným dostalo dostatečné péče (zapojení do soutěží, olympiád apod.). Třídy jsou testovány v hlavních předmětech prostřednictvím srovnávacích testů SCIO a NIQES, do kterých jsou zapojeny školy v rámci celé České republiky.

PEDAGOGICKÝ SBOR

V naší škole pracují   pedagogové, kteří  mají svou práci rádi a berou ji jako životní poslání. Všichni učitelé jsou aprobovaní. Věkem je pedagogický sbor vyvážený.  Ve školní družině působí čtyři  vychovatelky a dvě vychovatelky ve školním klubu. Ve škole pracuje v současnosti 6 asistentů pedagoga. Od listopadu 2016 ve škole působí školní psycholog.

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Součástí školy je i školní kuchyň s jídelnou, která zajišťuje kvalitní stravování žáků. Žáci si mohou pravidelně vybrat v jídelníčku ze dvou hlavních jídel. Provoz jídelny je od 11:00 do 14:00.

ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB

Děti z I. stupně mohou navštěvovat družinu, jejíž provoz je upravován podle požadavků rodičů. Pro žáky od 4. ročníku do 9. ročníku je určen školní klub, ve kterém mohou trávit svůj volný čas.

ZÁJMOVÁ ČINNOST – KROUŽKY 

Žáci mohou využívat široké nabídky mimoškolní zájmové činnosti – keramika, sportovní a pohybové hry, angličtina pro nejmenší, biblické tance, školní schola, florbal, fotbal, taneční kroužek, kroužek matematiky, kroužek angličtiny a další. Aktuální nabídka kroužků je k nalezení v sekci ŠD a ŠK v hlavním menu webu.

ŠKOLNÍ PARLAMENT

Škola se snaží po celou dobu vytvářet příznivé podmínky pro rozvíjení schopností a iniciativy žáků a připravovat je na jejich uplatnění v praxi. Jednou měsíčně se zástupci čtvrté až deváté třídy setkávají na školním parlamentu s koordinátorem žákovského parlamentu. Jejich společná práce by měla napomáhat vedení školy s uskutečňováním postupných kroků, vedoucích k pozitivní proměně naší školy.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Škola se snaží o individuální přístup ke všem integrovaným žákům. Spolupráce výchovného poradce se školním psychologem, vedením školy, s KPPP a SPC, i s konkrétními vyučujícími je zaměřena na všechny integrované žáky tak,  aby jim byla zajištěna všechna dostupná péče. Není opomenuta ani problematika sociálně-patologických jevů, ve škole působí metodik prevence, který má za úkol zpracovávat a dále zajišťovat minimální preventivní program školy. Škola také disponuje bezbariérovým přístupem.

CÍRKEVNÍ ROK V NAŠÍ ŠKOLE

Křesťanská výchova na církevní škole je jedním z hlavních výchovných úkolů školy. Prožívání církevního roku se snažíme promítat do života školy – školní mše svaté, pouť, adventní a postní zastavení, zpívání u stromečku, první svaté přijímání, Tříkrálová sbírka, ranní modlitba před vyučováním a další. Výchova k obecně lidským hodnotám v křesťanském duchu však není jen záležitostí školy. Snažíme se spolupracovat s rodiči všech našich žáků (např. při I. svatém přijímání, zapojení se rodičů do školních mší svatých, školní poutě apod.).

SPOLUPRÁCE S NEJBLIŽŠÍMI SUBJEKTY

Škola aktivně spolupracuje se Spolkem rodičů při CZŠ a MŠ a se salesiány Dona Boska, a také s farností sv. Filipa a Jakuba. Poradním a kontrolním partnerem vedení školy je Školská rada.

SPOLUPRÁCE S RODIČI

Důležitým předpokladem úspěšného fungování školy je dobrá spolupráce s rodiči v oblasti výchovy a vzdělávání jejich dětí a také jejich duchovní i hmotné podpory. Vážíme si všech vstřícných a empatických postojů našich rodičů. Jsme vděčni i za všechny jejich kritické, ale zároveň konstruktivní hlasy. Děkujeme za věrné modlitby rodičů, prarodičů a přátel naší školy a velmi si jich vážíme. V pokoře uznáváme a víme, že zde je základ naší úspěšné práce.