Provozní řád školního klubu

 

 1. Do školního klubu přijímá žáky ředitel školy na základě odevzdané přihlášky.
 2. Školní klub je určen pro žáky 5.třídy a 2. stupně v jejich volném čase.  Školní klub je otevřen do 15 hodin.
 3. Pro činnost klubu lze využít zařízení, prostory, vybavení školy, školní zahradu, tělocvičnu a sportovní hřiště.
 4. Nabídka klubu se dělí na činnosti:

Volná činnost (čekání na kroužek, příprava domácích úkolů, volná   vyučovací hodina, …): Žáci jsou v určené místnosti pod dohledem   vychovatelky. Docházka nemusí být pravidelná, žák však musí svůj    příchod a odchod nahlásit vychovatelce, která vede evidenci. Účast je  bezplatná, žák pouze odevzdá vychovatelce vyplněnou přihlášku.

Pravidelná organizovaná výchovně vzdělávací nebo rekreační činnost      (zájmové kroužky, do kterých se žáci začátkem roku přihlásí): Docházka   je pravidelná, eviduje ji vedoucí kroužku. Přihlášky vybírá    vychovatelka klubu.

Jednorázové akce (jarmark, pomoc při zápisu do 1. ročníků …):           Konkrétní organizační pokyny včetně případných jednorázových     poplatků (např. přednáška, výstava, využití hřiště apod.) musí být žákům i rodičům písemně sděleny prokazatelně a včas.

 1. Žáci přítomní v budově školy jsou povinni dodržovat školní řád, a to neustále – tedy i v době po vyučování.
 2. Za žáky odpovídá vychovatelka po dobu, kdy jsou pod jejím přímým dohledem a jejich přítomnost je evidována, nebo vedoucí kroužku v čase konání kroužku.
 3. Za žáky, kteří byli ve škole, ale do žádné z činností se nedostavili, vychovatelka ani vedoucí kroužků nezodpovídá. Tito žáci se nesmí  zdržovat v prostorách školy.
 4. Žáci dbají pokynů vychovatelky a respektují je. Není jim dovoleno opustit prostory klubu bez jejího vědomí.
 5. Před odchodem domů jsou žáci povinni používané prostory běžným způsobem uklidit (smazat tabuli, zvednout židle, uklidit používané hry …)
 6. Žáci šetří majetek školy – může být požadována náhrada každého svévolně zničeného zařízení školy.
 7. Za peníze a jiné cenné věci, které si žáci s sebou přinesou, si zodpovídají sami. Mají však vždy možnost uschovat si všechny cennosti v kabinetě.
 8. Žáci dodržují pravidla slušného chování a dbají na to, aby neohrozili své zdraví, ani zdraví svých spolužáků. Každý úraz či poranění jsou povinni ihned hlásit vychovatelce.
 9. Pokud žák porušuje opakovaně školní řád a provozní řád školního klubu, může být ze všech aktivit klubu vyloučen.
 10. Činnost klubu může probíhat i mimo pozemek školy, žáci však musí doložit písemný souhlas rodičů (např. exkurze, výstavy atd.).
 11. Přihlášený žák je povinen navštěvovat zvolený kroužek pravidelně, nosit si dohodnuté pomůcky a dodržovat pravidla chování a bezpečnosti.
 12. V případě, že se žák nemůže do kroužku dostavit (např. nemoc apod.) je rodič povinen žáka písemně omluvit.
 13. Rodiče mohou žáka odhlásit z kroužku pouze písemně.