O školce

Poslání Církevní mateřské školy

„Doprovázet děti k aktivnímu utváření a prožívání vztahů (k Bohu, k sobě samému, k druhým lidem a ke světu). Podporovat růst a rozvoj osobnosti dítěte a vytvářet pro něj bezpečné prostředí.“                                                                            

Personál CMŠ ve Zlíně

Kontakt

vedoucí učitelka MŠ Magda Honzíková

mobil 734 878 240

e-mail: honzikova@czszlin.cz

Vzdělávací koncepce v Církevní mateřské škole

Církevní mateřská škola bude vzdělávat dle školního vzdělávacího programu sestaveného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání rozšířeného o rozvoj spirituální inteligence dítěte. Do programu budou zařazeny prvky Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta.

Velký důraz bude kladen na křesťanskou výchovu dětí, která bude přirozenou součástí každého dne. Děti se budou učit „být ve vztahu a být ve vztahu aktivní“. Během celého roku budou děti poznávat a slavit ve společenství jednotlivá období liturgického roku.

Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „BEZ TEBE TO NEJDE“.

Mateřská škola má dvě třídy, a to:

  • Malou třídu (prostorově malou) navštěvuje celkem 17 dětí. Děti jsou ve věku zpravidla 3-6let. Třída je otevřená integraci dětí s lehčími poruchami chování a vývoje. Díky sníženému počtu je možné se těmto dětem více věnovat.
  • Velkou třídu (prostorově velkou) navštěvuje celkem 28 dětí zpravidla ve věku 3-6 let.

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně spolupracuje se školním  psychologem, logopedem, učiteli CZŠ a duchovními otci z obou zlínských farností.

 

O děti se starají

 Magda Honzíková – vedoucí učitelka a učitelka ve Velké třídě

Bc. Simona Pospíšilíková – učitelka v Malé třídě

Bc. Lenka Dokoupilová – učitelka v Malé třídě

Mgr. Aneta Hrbáčková – učitelka ve Velké třídě

Jana Orsavová – školnice a uklízečka

 

Režim dne v CMŠ Zlín

Provozní doba CMŠ ve Zlíně je denně od pondělí do pátku v době od 6.30h do 16.30h. Během prázdnin může být provozní doba situačně upravena.

6.30 – 8.00 scházení dětí, volná hra, tvořivé činnosti (snídaně 7.35 – 8.05)

8.00 – 9.05 volná hra, tvořivé činnosti, dokončení činností, úklid

9.05 – 9.35 společná činnost dětí

9.35 – 9.45 svačina

9.45 – 11.45 pobyt venku

11.45 – 12.15 oběd, hygiena, příprava na spaní a odpočinek

12.15 vyzvedávání dětí, které odchází po obědě

12.15 – 14.15 příprava na spaní a odpočinek, spaní a jiné odpočinkové činnosti

14.15 – 14.30 svačina

14.30 – 16.30 volná hra, dokončování činností z dopoledne, pobyt venku, vyzvedávání dětí (16.20 nejpozději ze třídy mateřské školy)

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Vzhledem k tomu, že naše školka je nestátním zařízením, zachováváme měsíční úplatu pro předškoláky. Výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání je 600 Kč. Tato úplata se vztahuje na všechny děti, bez rozdílu věku, přihlášené k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022 / 2023.

Pravidla pro stravování v ŠJ  pro školní rok  2022 / 2023

Rodiče ráno při předávání dítěte do mateřské školy nahlásí celodenní nebo polodenní stravování. Jídlo na příslušný den objednává personál mateřské školy ve školní jídelně každý den do 8.00 hod. ráno. Po objednání stravování na daný den se jeho cena okamžitě odpočítává z vložené částky na čipové kartě.

.

Řádným omluvením dítěte z MŠ (pravidla pro omlouvání dětí jsou vepsána ve Školním řádu) je dítěti odhlášena také strava. Omluvit dítě a tím současně odhlásit stravování je možné osobně u personálu školky, na omluvném listě v šatně nebo telefonicky na čísle 734 878 240, nejpozději do 8.00 hodin příslušného dne.

.

Stravování dětí se dělí do dvou kategorií

Děti, které dosáhnou k 31. 8. 2022:

  1. a) 3, 4, 5, 6 let kategorie – cena: celodenní strava 47,- Kč, polodenní strava 38,- Kč

(přesnídávka – 10,-, oběd 28,-, svačina 9,- )

  1. b) 7 let   Kategorie – cena: celodenní strava 50,- Kč, polodenní strava 41,- Kč

(přesnídávka – 10,-, oběd 31,-, svačina 9,-)

 

Cena je uvedená za stravování včetně pitného režimu.

Polodenní strava: přesnídávka a oběd.

Celodenní strava: přesnídávka, oběd a odpolední svačina.

(Pojem přesnídávka označuje snídani a ovocnou svačinu v jednom jídle.)