Celoroční plán ŠD

Vychází ze Školního vzdělávacího programu pro ŠD. Školní družiny se týká vzdělávací oblast “Člověk a jeho svět.” Je rozvržen do deseti tematických celků. Témata jsou založena na vlastním prožitku žáků, vycházející z konkrétních situací. Žáci vyjadřují své myšlenky, poznatky, dojmy, učí se vnímat vztahy mezi lidmi, tolerantně a s porozuměním reagovat na názory jiných. Žáci jsou vedeni k samostatnosti, správnému vystupování na veřejnosti, zvládání sebeobslužných činností, poznávání a chránění přírody.

 

Člověk a jeho svět

 1) Moje škola (Lidé a čas)

 • seznámení se s prostředím školy, s vychovateli, s kamarády
 • rozlišování povinností a zábavy
 • pravidla ve školní družině
 • historie školy
 • škola mých snů
 • orientace v okolí školy, bezpečný přesun
 • výzdoba školy, družiny

 

2) Moje bydliště (Místo, kde žijeme)

 • představení svého bydliště
 • historie a současnost mého města,
 • orientace ve městě, důležitá místa, stavby, osobnosti
 • práce s knihou, odbornou literaturou, informacemi z médií
 • dopravní výchova

 

3) Životní prostředí (Rozmanitosti přírody)

 • ochrana životního prostředí
 • ekologie, ochrana přírody, třídění odpadů
 • změny v přírodě podle ročních období
 • práce s přírodninami

 

4) Poznáváme Českou republiku a ostatní státy (Místo, kde žijeme)

 • historie států, symboly, významné dny
 • města, hory, řeky, stavby, památky
 • Česká republika – moje vlast (život na venkově a ve městě)

 

5) Já a moje víra (Lidé kolem nás)

 • víra, křesťanství, jiná náboženství
 • tradice, lidové zvyky, obyčeje
 • společné prožívání víry v rodině, ve škole, ve farnosti
 • advent, Vánoce, postní doba, Velikonoce
 • obdarovávání

 

6) Pomáháme druhým (Člověk a jeho zdraví)

 • zdraví jako dar, odpovědnost za své zdraví
 • zdravá strava, vitamíny, stolování
 • nemoci, úrazy, první pomoc, důležitá telefonní čísla
 • relaxace při hudbě, četbě, sportu
 • povinnosti x dobrovolná činnost
 • misijní činnost
 • dramatizace životních situací
 • světový den nemocných 11. 2.
 • den matek

 

7) Co už dokážu (Lidé kolem nás)

 • zaměstnání mých rodičů
 • můj volný čas, zájmy, dovednosti
 • aktivity, soutěže, turnaje
 • soutěže výtvarných prací, umění …
 • sporty letní a zimní

 

8) Fauna a flóra (Rozmanitosti přírody)

 • domácí mazlíčci a jejich péče
 • domácí zvířata X zvířata v Zoo
 • mezinárodní den zvířat 4.10
 • 20.10. Den stromů
 • Světový den vody
 • Den země 22.4.
 • Poznáváme stromy, keře, rostliny

 

9) Pohádkový svět (Lidé a čas)

 • čtení nahlas, představení své knihy
 • školní knihovna
 • dramatizace pohádek
 • otázkové hry, výtvarné zpracování
 • pohádkové cesty, soutěže, písně

 

10) Překonej sám sebe (Lidé kolem nás)

 • soutěže, rekordyády, nové hry
 • tolerance ve skupině, přijímání druhých, spolupráce
 • bezpečnost a hra fair-play
 • spolupráce s ostatními odděleními ŠD a školním klubem
 • Mezinárodní den dětí

 

 

PROŽÍVÁME LITURGICKÝ  ROK

Tyto svátky si připomínáme, povídáme si o nich a poznáváme je zábavnou formou při hrách.

16.9. sv. Ludmila – Den církevního školství

28.9. sv. Václav

2.10. sv. Andělé strážní

4.10. sv. František z Assisi

7.10 Panna Maria Růžencová

1.11. Všichni svatí

2.11. Památka zesnulých

11.11. sv. Martin

6.12. sv. Mikuláš

25.12. Slavnost Narození Páně

6.1. sv. Tři králové

31.1. sv. Jan Bosko

19.3. sv. Josef

8.5. Panna Maria Pomocnice křesťanů

29.6. sv. Petr a Pavel

Advent, Vánoce, postní doba, Velikonoce

 

Svatí patroni naší školy

22.1. sv. Laura Vikuňa

6.5. sv. Dominik Savio