Celoroční plán ŠD

je rozvržen do 10-ti tematických celků. Je rozpracován a realizován v jednotlivých odděleních družiny zvlášť podle věku dětí. Návrh možných činností v oblasti týkající se školních družin:

Člověk a jeho svět

1) Moje škola (Lidé a čas)

• seznámení se s prostředím školy, s vychovateli, s kamarády

• rozlišování povinností a zábavy

• pravidla ve školní družině

• historie školy

• škola mých snů

• orientace v okolí školy, bezpečný přesun

• výzdoba školy, družiny

 

2) Moje bydliště (Místo,  kde žijeme)

• představení svého bydliště

• historie a současnost mého města,

• orientace ve městě, důležitá místa, stavby, osobnosti

• práce s knihou, odbornou literaturou, informacemi z médií

• dopravní výchova

 

3) Životní prostředí (Rozmanitosti přírody)

• ochrana životního prostředí

• ekologie, ochrana přírody, třídění odpadů

• změny v přírodě podle ročních období

• práce s přírodninami

 

4) Poznáváme českou republiku a ostatní státy

•Česká republika –moje vlast (Lidé a čas)

• historie státu, symboly, významné dny

• naše města, hory, řeky, stavby, památky

• život na venkově a ve městě

 

5) Já a moje víra (Lidé kolem nás)

• víra, křesťanství, jiná náboženství

• tradice, lidové zvyky, obyčeje

• společné prožívání víry v rodině, ve škole, vefarnosti

• advent, Vánoce, postní doba, velikonoce

• obdarovávání

 

6) Pomáháme druhým (člověk a jeho zdraví)

• zdraví jako dar, odpovědnost za své zdraví

• zdravá strava, vitamíny, stolování

• nemoci, úrazy, první pomoc, důležitá telefonní čísla

• relaxace při hudbě, četbě, sportu

• povinnosti x dobrovolná činnost

• misijní činnost

• dramatizace životních situací

• světový den nemocných 11. 2

.• den matek 8.5.

 

7) Co už dokážu (Lidé kolem nás)

• zaměstnání mých rodičů

• můj volný čas, zájmy, dovednosti

• aktivity, soutěže, turnaje

• soutěže výtvarných prací, umění …

• sporty letní a zimní

 

8) Fauna a flóra (Rozmanitosti přírody)

• domácí mazlíčci a jejich péče

• domácí zvířata X zvířata v Zoo

• mezinárodní den zvířat 4.10

• 20.10. Den stromů

•Světový den vody

• Den země 22.4.

•Poznáváme stromy, keře, rostliny

 

9) Pohádkový svět (Lidé a čas)

• čtení nahlas, představení své knihy

• školní knihovna

• dramatizace pohádek

• otázkové hry, výtvarné zpracování

• pohádkové cesty, soutěže, písně

 

10) Překonej sám sebe

• soutěže, rekordyády, nové hry

• tolerance ve skupině, přijímání druhých, spolupráce

• bezpečnost a hra fair-play

• spolupráce s ostatními odděleními ŠD a školním klubem

• Mezinárodní den dětí

 

PROŽÍVÁME LITURGICKÝ ROK

Tyto svátky si připomínáme, povídáme si o nich a poznáváme je zábavnou formou při hrách.

16.9. sv. Ludmila –Den církevního školství

28.9. sv. Václav

2.10. sv. Andělé strážní

4.10. sv. František z Assisi

7.10 Panna Maria Růžencová

1.11. Slavnost všech svatých

2.11. Památka zesnulých

11.11. sv. Martin

6.12. sv. Mikuláš

25.12. Slavnost Narození Páně

6.1. sv. Tři králové

31.1. sv. Jan BoskoAdvent, Vánoce, postní doba, velikonoce

19.3. sv. Josef

Svatí patroni naší školy sv. Laura Vikuňa, sv. Dominik Savio