Archiv autora: Michaela Černošková

Vrácení vyzvednutí nových čipů

Vážení rodiče!

Vzhledem k tomu, že nám  nebyly včas vráceny čipy od všech žáků 4. ročníku, není možné vydávat nové čipy žákům 1. ročníku. Naléhavě žádáme všechny rodiče žáků 4. ročníku, aby do konce tohoto týdne vrátili všechny čipy. Děkujeme všem, kteří tak již učinili.

Od pondělí 31.8.2020 bude možné vyzvedávat nové čipy.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

 

Konec školního roku 2019/20

Vážení rodiče a milí žáci!

       V pátek 26.6. jsme se slavnostně rozloučili nejen s našimi deváťáky, ale také s celým školním rokem 2019/20 při slavnostní mši sv.v kostele PMPK na Jižních Svazích. Velké poděkování patří všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy za jejich celoroční práci, zvláště pak v období distanční výuky v době pandemie koronaviru. Velký DÍK patří také školní schole pod vedením paní učitelky H. Poislové, B. Rózsové i M. Němcové, za krásný hudební zážitek při mši sv.

Přejeme všem dětem, žákům i rodičům požehnané letní prázdniny plné sluníčka a odpočinku pod Boží ochranou.

A v září opět na viděnou ve škole!

Závěr školního roku 2019/2020

Vážení rodiče a milí žáci!

další školní rok končí a byl velmi mimořádný. Děkujeme Vám za projevenou přízeň, podporu, modlitby, nabízenou pomoc i spolupráci během celého roku, zvláště pak v době pandemie. Věřím, že jsme ji společnými silami, podpořenými modlitbami, ustáli a mnohému se naučili. Velmi děkuji všem rodičům, kteří v době distanční výuky bděli nad svými dětmi a motivovali je k práci, za vaši trpělivost i komunikaci s námi všemi.

     V pátek 26. 6. 2020 se bude žákům rozdávat vysvědčení v 8.00. Pro vysvědčení si mohou přijít i žáci, kteří se neúčastní výuky ve škole. Podmínkou je však mít s sebou podepsané čestné prohlášení.

Pokračování textu Závěr školního roku 2019/2020

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelka Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004Sb., školský zákon, v platném znění, ve smyslu § 2 odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění,

na pondělí a úterý 29. – 30. června 2020 ředitelské volno pro žáky

z technických a organizačních důvodů.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

Organizace závěru školního roku 2019/20

Vážení rodiče a milí žáci!

V pátek 26.6.2020 se rozloučíme se školním rokem v kostele PMPK na JS.

V 8.00 hod. se bude žákům rozdávat vysvědčení. Pro vysvědčení si mohou přijít i žáci, kteří se neúčastní výuky ve škole. Podmínkou je však mít s sebou podepsané čestné prohlášení.

Pokud si někdo ze žáků v tento den nebude moci přijít pro vysvědčení, bude k dispozici k vyzvednutí v pátek 26.6.2020 na sekretariátu školy od 12.00 – 14.00 hod., a dále pak během prázdnin po předchozí domluvě  v úředních dnech na sekretariátu školy do vlastních rukou zákonných zástupců.

V 9:30 hod. bude slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku, v rámci kterého jim bude předáno vysvědčení v kostele PMPK.

Poté bude v 10.00 hod. sloužena slavnostní  mše svatá, kde se budeme za celou školu loučit s otcem Jendou Fojtů.  Všichni jste srdečně zváni.

Prosíme rodiče žáků 1.-8. ročníku, aby při mši sv. využili místa k sezení před kostelem, kde pro ně budou nachystány židle a mše tam bude přenášena. Rodiče žáků 9. ročníku mohou být přítomni uvnitř kostela.

Po mši svaté už nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

V pondělí 29.6. a v úterý 30.6. je vyhlášeno ředitelské volno pro žáky z technických a organizačních důvodů.

Harmonogram postupného uvolňování v oblasti školství

Vážení rodiče a milí žáci!

Ministerstvo školství vydalo 30.4. aktualizovaný harmonogram postupného uvolňování  v oblasti školství. Předkládáme vám schéma tohoto harmonogramu. Dle průzkumu zájmu o výuku jste obdrželi podrobné informace k závěrečnému hodnocení i organizaci výuky od 11.5. pro žáky 9. ročníku, od 25.5. pro žáky 1. stupně a přípravné třídy, od 1.6. pro žáky 2. stupně.

25.5. bude znovu v provozu mateřská škola, školní jídelna i výuka ZUŠ Morava.

Do konce školního roku nebudou již v provozu školní družina a klub i zájmové kroužky.

Prosíme, abyste po svých dětech poslali vyplněné a podepsané čestné prohlášení. Bez něj nebude možné pustit dítě do školy.

Děkujeme za pochopení i spolupráci a těšíme se na všechny děti!

Schéma uvolnění škol

Čestné prohlášení

Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku

Organizace výuky od 25.5.2020

Vážení rodiče,

v pondělí 25.5.2020 jsem úspěšně zahájili opětovně výuku přihlášených žáků přípravné třídy a 1.stupně. Děkujeme vám za spolupráci, že jste po svých dětech zaslali čestná prohlášení.

V pondělí také znovu MŠMT zaktualizovalo harmonogram uvolnění škol a školských zařízení, kdy žáci 2. stupně mají také možnost dobrovolně se od 8. června setkávat ve škole, přičemž nemají mít program jako žáci 1. stupně a nemusí do školy docházet každý den.
V předstihu tohoto nového doporučení jsme již nastavili organizaci výuky i pro 2.stupeň, který je v souladu v novým doporučením, tudíž ho již nebudeme měnit.
Rádi bychom vás jen upozornili na skutečnost, že vypsané konzultace u jednotlivých pedagogů 2. stupně dle tříd jsou určeny výhradně pro žáky, nejsou to konzultace pro rodiče.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Zeměpisná olympiáda

Ve středu 26. února jsme se zúčastnili okresního kola již 22. ročníku Zeměpisné olympiády. Šestou třídu reprezentoval Vojtěch Straka, 7. třídu Kryštof Růžička a v kategorii 8. a 9. třídy soutěžil Jan Genzer. Soutěž se konala tradičně na ZŠ Dřevnická. Po vyhlášení výsledků jsme měli velkou radost, protože z 2. místa postoupili ve svých kategoriích do krajského kola Vojtěch Straka a Jan Genzer. Gratulujeme jim, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme další úspěch i v krajském kole 25. března.

Krajské kolo se 27. 4. z důvodu mimořádných opatření konalo online. Zúčastnilo se ho 800 žáků ZŠ a SŠ, kteří pracovali s digitálním atlasem, řešili test geografických znalostí a praktickou část. Naši borci byli opět úspěšní – Vojta Straka se v kategorii A umístil na 6.místě a Jan Genzer v krajském kole v kategorii C zvítězil a z 1. místa postoupil do celostátního kola. A to vleže 2 týdny po operaci.

GRATULUJEME a oběma děkujeme za vzornou reprezentaci školy i za obtížných soutěžních podmínek.