Archiv autora: Michaela Černošková

Pozvání na postní mši svatou

Vážení rodiče a přátelé školy!

ve středu 5.4. 2023 bude školní mše sv. v 11 hodin v kostele PMPK na Jižních Svazích, na kterou jste srdečně zváni!

V tento den je v provozu školní jídelna, školní družina i školní klub.

Přejeme Vám radostné a požehnané velikonoční svátky!

Prožívání doby postní na naší škole

Letos v postní době doprovázíme Pána Ježíše na jeho křížové cestě. Každý týden nám jedna z postav, kterou Ježíš cestou na Golgotu potkal, vypráví, co prožila při setkání s trpícím Kristem. Jak se ten dotyčný zachoval? Pomohl mu? Byl mu nablízku, doprovázel ho? Patřil mezi ty, kteří se na jeho utrpení jen neúčastně dívali? Nebo mu utrpení dokonce způsobil či zavinil?
 
A co my? Které z postav se podobáme? Z každého příběhu vyplyne pro děti i vyučující úkol, který se v postním týdnu snaží plnit.
 
V 1. postním týdnu se nám představil Pilát. Vyprávěl o soudním procesu, který s Ježíšem vedl a o rozsudku smrti, který pro něj vydal, přestože věděl, že je nevinný. Proto úkol na tento týden zní: NEBUDU SOUDIT DRUHÉ, NEBUDU O NICH OŠKLIVÉ MLUVIT.
Postní dobu bychom před Velikonocemi chtěli na 1. stupni zakončit křížovou cestou. Každá třída si v těchto dnech vyrobila kříž, který nám ve třídách připomíná naši snahu být nablízku trpícímu Pánu Ježíši.
 

Pololetní mše svatá

Vážení rodiče, milí žáci a příznivci naší školy!

Ve čtvrtek 2. února 2023 poděkujeme za 1. pololetí tohoto školního roku mší svatou v kostele sv. Filipa a Jakuba v 10 hodin. Na tuto mši sv. jste všichni srdečně zváni.

V tento den bude v provozu školní jídelna, školní družina i školní klub. Návratky odevzdají žáci svým třídním učitelům. 

V pátek 3. února jsou jednodenní pololetní prázdniny. Hezky si je užijte a v pondělí 6. února se těšíme na viděnou!

Adventní doba na druhém stupni

Adventní doba na druhém stupni

Do nového církevního roku jsme na naší Církevní ZŠ vstoupili promítáním krátkého videa. Vítr sfoukl oheň v majáku a on přestal svítit. Tím pádem ale neplnil svoji roli ukazatele, což by ohrozilo blížící se loď. Co dělat? Strážce majáku si nakonec poradil – svolal lidi z nedalekého města, každý držel v rukou jednu nebo dvě lucerny se světlem. Množství malých světélek přece jenom zaznamenali námořníci lodě a útesu, na kterém byl maják zbudován, se vyhnuli.

Podobně jako mezi žáky prvního stupně, i pro nás se stalo směrodatným téma světlo. První týden jsme se soustředili na „světlo“ (tj. dobro a krásu) kolem sebe. Všimneme si dobrých lidí a krásy přírody? Druhý týden jsme se nechali vést výzvou Jana Křtitele: „Údolí vyplňte, hory snižte“ (srv. Lk 3,5). Žáci i pedagogové hledali odpovědi na tyto otázky: „Co mi překáží? Co očekávám?“ Na základě toho se dá formulovat, v čem se tedy chci změnit, co udělám. Třetím týdnem zněla otázka: „Komu a jak udělám radost?“. Poslední dny adventu jsou motivované úryvkem z Mt 1,18-24. Po vzoru sv. Josefa i jeho snoubenky P. Marie chceme i my dát Bohu prostor ve svém srdci, což se děje také modlitbou – rozhovorem s Bohem.

Ke ztišení a znovuzažehnutí světla v nitrech našich žáků přispěla duchovní i osobní příprava na Vánoce. Věnovali jsme jí celé pondělní dopoledne a obsahovala nejen různé podněty k zamyšlení (scénka „Betlémští pastýři“, uvažování nad předměty spojenými s Vánočním příběhem, sdílení jak kdo prožívá Vánoce), ale také příležitost ke svátosti smíření a vytvoření vánočních přání, která hned druhý den putovala do domovů důchodců a Krajské nemocnice Tomáše Bati. Doufáme, že znovunalezená radost z odpuštění hříchů, z uvědomění si svých pozitivních stránek i z obdarování starých a nemocných lidí bude vyzařovat z našich žáků a pedagogů co nejdéle.

Pokračování textu Adventní doba na druhém stupni

Výtěžek z adventního jarmarku

Milí rodiče, prarodiče a přátelé naší školy!

Jsme rádi, že jsme vás mohli opět po dlouhé době osobně přivítat na adventním jarmarku v naší škole , v úterý 13.12.2022. Věřím, že vás toto setkání obohatilo na těle i na duši.

Díky Vaší štědrosti se na misie sestřiček františkánek do Paraguaye vybrala částka 22 600 Kč.

 Vážíme si Vašeho otevřeného srdce a děkujeme Vám všem!!! 

Adventní doba na 1. stupni

V letošním adventu nás provází symbol světla. Každé ráno se s dětmi ze všech tříd 1. stupně scházíme na koberci u schodiště. V pondělí nám kněz přečte nedělní evangelium a z něho se vyvodí úkol na následující týden. Pokud se dětem v jednotlivých třídách podaří úkol splnit, za každý den si od pondělí do pátku vybarví jeden paprsek hvězdičky, na konci týdne pak hvězdičku za třídu nalepí na tmavou nástěnku, která se tak krásně rozjasňuje. Navíc si mohou děti v domečku své třídy rozsvítit okénko, pokud se jim něco pěkného podařilo i navíc. V ostatní dny kromě pondělí si na koberci čteme krátký příběh a zpíváme písničku o adventních svících, při těchto setkáních se k nám připojují i děti ze školky.

V pondělí 19. 12. jsme také společně prožili duchovní přípravu na Vánoce. Paní učitelka Poislová dětem ukázala krásnou svítící lampičku a velké srdce – tak by mělo vypadat naše srdce. Ale co dělat, když plamínek zhasne, kde si ho můžeme znovu zapálit? A jak ho pak zase ochránit před zhasnutím? Těmito otázkami se zabývaly děti ve svých třídách za pomoci učitelek i kněží, čtvrťáci a páťáci si pak mohli plamínek svého srdce rozsvítit přímo ve svátosti smíření. Na závěr jedno důležité poučení, které všem vzkazují druháci: „Nezlob, ať nezhasneš.“