Exkurze do Vídně

Dne 29.11. absolvovali žáci 8.A a několik dívek z 9.A vzdělávací pobyt v hlavním městě Rakouska – Vídni.
Vyjeli jsme v 6:00 ze zastávky Česká a za 3 hodiny byli na místě. První dvě hodiny nás čekala prohlídka zámku Schönbrunn a k němu přilehlé zahrady s Neptunovou fontánou a Gloriette Schönbrunn. Následoval rozchod na jednom z vánočních trhů, kterých je po celé Vídni celkem 15. Poté jsme přejeli autobusem do historického centra města, kde jsme si prohlédli hrad Hofburg a následně i katedrálu Stephansdom. Zde byl opět rozchod na další vánoční trhy. Po ukončení rozchodu jsme se tentokrát pěšky přesunuli k památníku Alžběty Bavorské čili Sissi a poté jen kousek kolem budovy rakouského parlamentu k  hlavním vánočním trhům celé Vídně – před Vídeňskou radnicí. Tam byl poslední rozchod.

Obecně si to všichni účastníci užili a nabyli mnoho nových informací o Vídni a zkušeností s cizí mluvou.

Jožka Němeček, 8.A

FLORBALOVÝ TURNAJ ČEPS Cup

Okresní kolo
Ve středu 29.11. se vybraní žáci I. stupně zúčastnili florbalového turnaje Čeps cup v tělocvičně ZŠ Mánesova v Otrokovicích. Devět přihlášených družstev bylo rozděleno do 2 skupin. První zápas jsme vyhráli nad ZŠ Tečovice 2 : 1. V dalších třech zápasech už kluci bohužel hráli s náročnějšími soupeři, takže výhra byla jen jedna, za to zasloužená.
Z turnaje jsme si odnesli krásné 8. místo, hodně zkušeností a podnětů na další tréninky.
Za vzornou reprezentaci školy a bojovný výkon děkujeme těmto reprezentantům: Tom Němeček, Šimon Chadima, Šimon Dudr, Tom Krčmář, Saša Kohoutek, Ben Dudr, Jindra Hartig a Tom Mana.

Školní kolo Dějepisné olympiády

 Ve čtvrtek 30. listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády. Letošní téma byl život a kultura v raném středověku  – od Cyrila a Metoděje po Jana Husa. Jak se oblékali rytíři, jak dokážeš interpretovat informace ze starých kronik, jak se vyznáš ve stavebních stylech…
Školního kola se zúčastnilo sedm žáků z osmé třídy. Vítězem se stal Jakub Chvatík, čímž postupuje do okresního kola. Dalšími velmi úspěšnými řešiteli jsou Josef Němeček a Anežka Popelková.

Tradiční adventní akce ve škole

Jako každý rok jsme vstoupili do prožívání adventu pravidelným každodenním setkáváním u adventního věnce na 1. stupni v 7.55 ve vestibulu školy se čtením příběhu a písničkou pod vedením učitelek 1. stupně. Na 2. stupni se žáci potkávají ve školní jídelně v 7.55 pod taktovkou o. Toníka každé pondělí.

Kvůli této aktivitě moc prosíme všechny rodiče, aby své děti posílaly do školy včas a nenarušovali tak toto vzácné setkání svými pozdními příchody.

Ve středu 6.12. navštíví školku i školu sv. Mikuláš a věřím, že obdaruje všechny naše děti!

V úterý 12.12. od 15 hodin jste všichni srdečně zváni na adventní jarmark. Zakoupením výrobků vašich dětí podpoříte misie v Paraquay.

Ve čtvrtek 21.12. bude v celé škole probíhat duchovní příprava na Vánoce. Podrobnější informace dostanou žáci od svých učitelů.

V pátek 22.12. se všichni společně sejdeme ve třídách, kde budou probíhat třídní besídky a poté v 9.30 hod. na předvánoční mši svaté v kostele PMPK na Jižních Svazích. Všichni jste srdečně zváni!

Požehnaný advent vám všem!

 

Vánoční dárek pro lidi bez domova

Vážení rodiče, milí kolegové a žáci,

letošní tradiční adventní aktivity rozšíříme o pomoc potřebným, a to konkrétně o vánoční dárek pro lidi bez domova. Zapojíme se společně do pomoci přes hnutí SAN´TEGIDIO, jehož cílem je pomoci chudým lidem na okraji společnosti. Ta bude letos poprvé Zlínská pobočka bude pořádat ve Zlíně vánoční oběd pro tyto lidi.

My se můžeme zapojit nákupem praktického dárku ( více v přiloženém plakátku ), který můžete zanechat v připravené krabici ve vestibulu školy, a to do 18.12.2023. V tento den si jej pořadatelé vyzvednou a předají potřebným v čase vánočního oběda.
Více informací najdete na plakátku nebo na stránkách www.santegidio.cz

Děkujeme, že do toho jdete s námi!

Vánoční dárek pro lidi bez domova

Adventní doba ve škole

V letošním adventu se spolu s oběma farnostmi chceme zamyslet nad tím, KÝM JE PRO NÁS BŮH? KÝM JE PRO NÁS JEŽÍŠ? Děti si jistě z náboženství pamatují, že Ježíš je slíbený Zachránce, Mesiáš. Pravdou je, že svoje mesiánské poslání Ježíš nijak veřejně nezdůrazňoval a sám sebe netituloval. V Janově evangeliu však máme Ježíšova slova začínající „JÁ JSEM“, která nepokračují žádným titulem, ale přirovnáním s věcmi denní potřeby. „Já jsem světlo, chléb, dveře, cesta…“  A právě tyto biblické verše, kterými nám Ježíš vysvětluje, kým pro nás je, bychom chtěli spolu s dětmi na 1. stupni objevit a zamyslet se, jaké poselství v sobě skrývají pro každého z nás.

Dnes jsme advent zahájili příběhem, který nás uvedl do Ježíšových slov: JÁ JSEM SVĚTLO SVĚTA.“ Děti si odnesly do svých tříd úkol na tento týden: BÝT SVĚTLEM (nebo alespoň světluškou 😊) PRO DRUHĚ V NEZIŠTNÉM KONÁNÍ DOBRA, protože každé dobro prozařuje svět.

Kéž se nám to daří a vykonaným dobrem otvíráme a připravujeme svoje srdce i naše třídy pro Ježíšovo narození o letošních Vánocích.

Na 2. stupni prožíváme advent slovy evangelisty Jana: „Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi“ (Jan 1,14). Tajemná skutečnost, že Bůh se stal člověkem, se dotýká každého z nás. Vždyť i my máme tělo! Jestliže Bůh přijal lidské tělo, jak se stavím ke své tělesnosti a lidskosti já? Letošní adventní cestou nás proto provází modlitba Anděl Páně a minutová videa P. Josefa Prokeše. Jsme pozváni, abychom si uvědomili vlastní tělo (první týden). Nechceme se vyhnout ani skutečnosti, že naše tělo je nedokonalé (druhý týden). A že díky svým smyslům mohu spousty věcí (třetí týden).

Školní družina v listopadu

Galaxie
V úterý 7. 11. všechna oddělení společně navštívila zábavný park Galaxie. Cestu tam si ŠD1 a ŠD 2 zpestřila procházkou po cyklostezce. Po svačince se nám otevřely dveře do Galaxie a děti s nedočkavostí vyslechly nezbytné pokyny a pak už si užívaly atrakcí. Věříme, že odcházely spokojené a určitě se těší, že půjdeme někdy znovu.

Sv. Martin
Ve čtvrtek 10. 11. přišly do spojené družiny 1., 2. a 4. třídy dvě děti ze školního klubu a mohli jsme si s nimi připomenout život sv. Martina a tradice, které se vážou k tomuto svátku. Dozvěděli jsme se, za jakých okolností se podle legendy stal z Martina – rytíře křesťan, kněz a posléze biskup. Potom jsme si zazpívali písničku “Martin jede” a vytvořili si pěkný obrázek znázorňující přicházející zimu. Těšíme se na další společnou akci.

Ve stejný den se 3. oddělení školní družiny vydalo do Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Účastnili se programu Čtení v bublinách. Dozvěděli se o historii i současnosti vzniku komiksů a na závěr děti dostaly malý návod na to, jak si vytvořit vlastní komiks.

Stávka učitelů 27.11.2023

Vážení rodiče,

ráda bych Vám touto cestou oznámila, že většina pedagogických pracovníků naší školy se bude dne 27. 11. 2023 účastnit celodenní stávky, a to formou neúčasti v zaměstnání. Znamená to, že škola bude celý den zcela uzavřena, taktéž školní družina i školní klub. Mateřská škola však bude v provozu.

Jsem si vědoma toho, že rozhodnutí zaměstnanců školy Vám může komplikovat každodenní chod Vašich domácností, Vaše osobní a pracovní povinnosti. Je však bohužel faktem, že situace ve školství ještě nikdy dříve nebyla tak vážná, jako je nyní. Stávka, do které zaměstnanci vstupují, není stávkou za zvýšení platů pedagogů. Je to stávka za zachování současných podmínek ve vzdělávání, je to stávka za budoucnost a kvalitu vzdělávání Vašich dětí, našich žáků.

Nejvíce zaměstnance škol znepokojují rozhodnutí MŠMT, která podle nás budou mít zásadní dopad na provoz škol a úroveň vzdělávání. Jedná se zejména o tyto kroky:

  • Bezprecedentní snížení mzdových prostředků pro nepedagogické zaměstnance zabezpečující chod školy odebráním tzv. neobsazených pozic.
  • Snížení prostředků na ostatní neinvestiční náklady (tzv. ONIV), ze kterých jsou hrazeny mimo jiné učební pomůcky žáků a výpočetní technika pro žáky
  • Snížení mzdových prostředků pro asistenty pedagoga na rok 2024, avizovaná neuvážená a příliš radikální redukce jejich počtu od roku 2025 (úbytek asistentů pedagoga neblaze ovlivní vzdělávání všech žáků ve třídě)
  • Neustálé odkládání zakotvení pozic „školní psycholog“ a „školní speciální pedagog“ do rozpočtových tabulek a snaha tyto pozice pojmout jako neučitelské, či dokonce nepedagogické.
  • Neexistující koncepce, nejasná budoucnost zajištění provozu škol (kdo bude platit nepedagogické pracovníky), nedodržování koncepčních dokumentů a termínů (revize nového rámcového vzdělávacího programu).

 

Zaměstnanci naší školy se v minulosti do žádné stávky nezapojili, ale nyní stávkují za kvalitu vzdělávání vašich dětí. Není jejich cílem poškodit dobré jméno školy, ale naopak bojovat za udržení kvality výuky, kterou jsme za poslední roky společně pracně vybudovali.

Předem děkujeme za podporu a pochopení.

Michaela Černošková, ředitelka školy

Školní družina v říjnu 

Krásně teplý a barevný říjen jsme využili hlavně ke hrám venku na zahradě a ke tvoření z přírodnin. Dvě odpoledne jsme vyráběli podzimní dekorace, hlavně věnečky a zdobili je šípky, kaštany a suchými květy. Byla to společná akce se staršími žačkami ze školního klubu. Ty rády pomohli mladším kamarádům a společně jsme si to moc užívali. Také jsme měli jednu akci mimo školu.  V pátek 13.10. jsme se tři oddělení vydala na Den otevřených dveří Hasičského záchranného sboru ve Zlíně. Viděli jsme, jak hasiči vyprošťují zraněného z auta. Pak jsme se přemístili do hasičských garáží, kde jsme se mohli podívat na různé zásahové obleky. Některé věci si děti mohly i vyzkoušet, např. hasičské přilby, nebo masky z dýchacích přístrojů. Nakonec jsme se podívali přímo do hasičských aut a vyzkoušeli si první pomoc. Dětem se návštěva moc líbila a doufají, že nebyla poslední. Foto z obou akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii školy.